Algemene Voorwaarden

De informatie van Crypto Wereld en de tips zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoelt als belegging of financieel advies. Crypto Wereld geeft geen enkele garantie of belofte met betrekking tot mogelijke resultaten als gevolg van het gebruik van onze inhoud of haar eigen financieel adviseur te raadplegen en het uitvoeren van zijn of haar eigen onderzoek. Toegestaan ​​door
de wet, wijst Crypto Wereld alle verantwoordelijkheid af in geval van informatie, commentaar, analyse, meningen, advies en / of aanbevelingen op onze website mochten deze onnauwkeurig, onvolledig of onbetrouwbaar blijken te zijn en te leiden tot verliezen. Het delen van inhoudelijke informatie van Crypto Wereld zonder schriftelijke toestemming is verboden en zal leiden tot een boete van €10.000 per publicatie.

1

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een

afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van

zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige

levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde

periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-
mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)
digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer
en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op

afstand;

11.    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Crypto Wereld

Handelend onder de namen: Crypto-Wereld.com, Cryptowereld .

Vestigingsadres:
Telefoonnummer: 06 85849251
Contact:  info@crypto-wereld.com

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
Van zaterdag t/m zondag vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

KvK-nummer:
BTW nummer Nederland:

3

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die

voor hem het meest gunstig is.

4

Artikel 4 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod

zijn verbonden.
5

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod

en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument

met klachten terecht kan;

o    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

o    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de
wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur

is;

o    indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

6

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van
een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of
een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,

het product heeft ontvangen, of:

o    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

o    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
o    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot

opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten

van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.    Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6.    Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum
van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag

waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7

Artikel 7 – Verplichtingen van de
consument tijdens de bedenktijd
1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken
in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het
product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die

verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

heeft verstrekt.
8

Artikel 8 – Uitoefening van het

herroepingsrecht door de consument en

kosten daarvan

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij
dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen,
hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer
een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.    De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

o    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier

voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

o    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de

bedenktijd heeft verzocht.

8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
o    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van

de bedenktijd;

o    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van

zijn toestemming; of

o    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

9.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9

Artikel 9 – Verplichtingen van de
ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag
waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat
de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende

kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich

binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan
de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en
waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of

diensten af te nemen;

3.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar

alleen als:

o    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

o    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra
de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.    Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

5.    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is
voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,

autoverhuurdiensten en catering;

6.    Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is

voorzien;

7.    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

8.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

10.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn

met andere producten;

11.    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten
van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na
30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen

van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12.    Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,

waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.    Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen

hierop;

14.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar

alleen als:

o    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

o    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest.

11

Artikel 11 – De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen

heeft en:

o    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief btw.
12

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en

extra garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van
de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de

nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de

nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de

ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat

de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14

Artikel 14 – Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging:

1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

bepaalde duur.

5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend
voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15

Artikel 15 – Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij
het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging

van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van
meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument
geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling

heeft plaatsgevonden.

3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van
de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

16

Artikel 16 – Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen

bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3
maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden
opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.
17

Artikel 17 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.
18

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende

bepalingen

I like Evernote because I can put all my files, notes and receipts in one place
via a cloud-storage format. It just makes it easy when I’m on the go and can

save and upload from anywhere. – John Rampton, Due

19

Artikel 19 – Disclaimer

Alhoewel wij er naar streven u van juiste commentaren, analyses en adviezen
te voorzien, is de informatie en de staat van de blockchain-markt altijd aan
verandering onderhevig. Indien u de informatie opvolgt bij het kopen of
verkopen van financiële producten, bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de
genomen beslissingen. Wij kunnen geen enkele garantie geven dat de
adviezen die wij geven op basis van ons onderzoek tot winst of verlies zal

leiden.

Als klant bij Crypto Wereld wordt u, indien gewenst, automatisch
ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van
nieuwe ontwikkelingen op de blockchain markt. Uitschrijven voor deze
nieuwsbrief kan op elk moment. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld of

verstrekt worden aan derden.

Crypto Wereld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen
van beleggingen die worden ondernomen op basis van al onze diensten.
Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die
geleden worden als gevolg van het gebruik van adviezen of gegevens
verstrekt door Crypto Wereld. Als klant bent u altijd eindverantwoordelijk voor
uw portfolio en het gebruik van de door ons verstrekte informatie.

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Hoezeer wij ook geloven in de
blockchain markt, rendementen kunnen altijd hoger of lager uitvallen.
Inherent aan de explosieve groei van de blockchain markt is een grote mate
van volatiliteit. Zeer hevige bewegingen zijn onvermijdelijk. Beleggingen
zullen tot zowel grote winsten als grote verliezen kunnen leiden.
​In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

20

Artikel 20 – Algemene voorwaarden
Wij zijn niet aansprakelijkheid voor verliezen die zich voordoen door onze
analyses toe toe te passen. Elke beslissing die u maakt is uitsluitend uw

verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van onze service gaat u akkoord
met de Algemene Voorwaarden en de toekomstige herzieningen ervan.
Belangrijke mededeling: MB Crypto Wereld doet niet mee aan zogenaamde
“pump and dumps”. Alle analyses komen voort uit neutrale standpunten.
Content die hier tegen in gaat zal dan ook worden verwijderd.
Door crypto-wereld.com te gebruiken, gaat u akkoord met:
1.1 U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen en investeringen

die u doet.

1.2 We kunnen niet beschuldigd worden  voor uw handelingen.
1.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen.

1.4 Wij kunnen geen eventuele verliezen vergoeden.
1.5 We zullen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen.
1.6 Het is aan u om van de artikelen, advertenties en verhalen kennis te nemen
en zorgvuldig toe te passen op de manier zoals wij het u zullen leren.

2. Afbeeldingen en inhoud

2.1 Sommige beelden en tekst worden verzameld van het wereldwijde web.
We proberen ervoor te zorgen dat ze allemaal legaal zijn om opnieuw te
distribueren op onze nieuwssite. Echter, vind je beelden of inhoud die wel
inbreuk maken, stuur ons dan een email naar en we zullen ervoor zorgen dat

ze snel verwijderd worden.

2.2 Artikelen die op crypto-wereld.com zijn geschreven, zijn uitsluitend de
auteurs eigen opvattingen, niet crypto-wereld.com’s. crypto-wereld.com kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor alles wat een auteur schrijft op

crypto-wereld.com.
3. Gebruikersactiviteit

3.1 Reacties op artikelen moeten informatie bevatten die betrekking hebben
op de postinhoud. Andere algemene opmerkingen worden direct verwijderd.
3.2 Spam, slechte taal, niet-informatieve opmerkingen / berichten worden
zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd en kan  in ernstige gevallen

zelfs leiden tot verbanning.
4. Gebruik van Cookies

Door crypto-wereld.com te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van

cookies.

5. Regelgeving

Deze overeenkomst is geregeld in overeenstemming met de wetten die

gelden in Nederland.
6. Juridische geschillen

Juridische geschillen moeten worden opgelost door een rechtbank te

Nederland.

7. Voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt.